Regulamin świadczenia usługi IVR/SMS CHAT

§1. Postanowienia ogólne

1. Celem Regulaminu jest określenie zasad i warunków świadczenia usługi IVR/SMS CHAT.
2. Organizatorem usługi jest Ewa SexTelefon, posługująca się stroną internetową wasextelefon.pl, oraz e-mailowym adresem kontaktowym biuro@ewasextelefon.pl
3. W ramach korzystania z usługi IVR/SMS CHAT Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin dostępny jest każdorazowo na stronie internetowej.
5. Usługa oferowana jest od dnia 10.02.2020 

§2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Organizatorze – należy przez to rozumieć Ewa SexTelefon, posługującym się stroną internetową ewasextelefon.pl
2. Regulaminie– należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
3. Usłudze – należy przez to rozumieć usługę IVR/SMS CHAT świadczoną przez Organizatora, która pozwala na prowadzenie rozmowy na tematy erotyczne drogą połączenia telefonicznego.
5. IVR – (Interactive Voice Response) – płatne połączenie głosowe które pozwala na prowadzenie rozmów z konsultantami/konsultantami.
6. Konsultantka – należy przez to rozumieć odpowiednio wykwalifikowane osoby, zajmujące się prowadzeniem rozmów za pośrednictwem połączenia.
7. Użytkownik – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadające zdolność do czynności prawnych, będąca użytkownikiem telefonu komórkowego z polskiej sieci 

§3. Korzystanie z usługi

1. Usługa IVR CHAT polega na umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu telefonicznego z Konsultantką w celu prowadzenia rozmów o charakterze erotycznym
2. Usługa IVR CHAT oferowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Usługa dostępna jest od godziny 9:00 do 23:00 od 10.02.2020 r.
4. Warunkiem skorzystania z usługi jest zapoznanie się regulaminem.
5. Użytkownik korzystając z usługi IVR/SMS CHAT akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad..
6. Usługa dostępna jest tylko dla Użytkowników, którzy ukończyli 18 rok życia. Ostrzeżenie zawarte jest w niniejszym Regulaminie oraz każdorazowo na stronie.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treść prowadzonych rozmów nie ma charakteru wiążącego.
8. Informacje otrzymywane przez Użytkownika od Konsultantki stanowią formę rozrywki. Ich treść nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.
9. Wszelkie materiały reklamowe Usługi publikowane w ramach serwisu nie stanową oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż nie ma prawa wymagać od Organizatora umożliwienia mu spotkania osobistego z Konsultantką oraz przekazania jej danych osobowych.
11. Użytkownik nie jest uprawniony do osobistego spotkania z Konsultantką.
12. W celu skorzystania z usługi, w zależności od wyboru, Użytkownik wykonuje połączenie telefoniczne pod numerem wskazany na stronie lub wysyła wiadomość SMS na numer wskazany na stronie.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania Użytkownika, który nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu, nie ukończył 18 roku życia, narusza obowiązujące przepisy prawa, narusza ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego lub normy społeczne.
14. Organizator nie odpowiada za treści przesyłane w wiadomościach SMS oraz treść rozmów prowadzonych w ramach Usługi.
15. Organizator nie ma wpływu na treść prowadzonych rozmów telefonicznych oraz za pomocą SMS w ramach Usługi.
16. Zabronione jest poruszanie przez Użytkownika tematów pornograficznych, erotycznych zabronionych przez polskie prawo karne, zwłaszcza powiązanych z małoletnimi, użyciem przemocy czy też posługiwaniem się zwierzęciem.
17. Użytkownik może zakończyć korzystanie z usługi w każdym momencie poprzez rozłączenie z konsultantką. 

§4. Koszt korzystania z usługi

1. Usługa dostępna jest w następujących sieciach komórkowych:
• Orange – Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
miasta st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010681, NIP: 5260250995, REGON: 012100784.

• T-Mobile – T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391193, NIP: 5261040567, REGON: 011417295.

• Play – P4 Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (02-677), ul. Taśmowa 7, wpisana do 3 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000217207, NIP: 9512120077, REGON: 015808609.

• Plus – Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, NIP: 5271037727, REGON: 011307968.
2. Wiadomości SMS wysyłane za pomocą komputera stacjonarnego jak i laptopa nie są akceptowane.
3. Są cztery opcje zapłaty za rozmowę
         1. Doładowanie do play albo do plusa w kwocie 30 zł ( taki kod mi dyktujesz nie wysyłasz sms )
         2. Doładowanie numeru przez internet
         3. Blick
         4. przelew na konto bankowe

§5. Reklamacje

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi IVR/SMS CHAT rozpatrywane są przez administratora
2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić na adres: biuro@ewasextelefon.pl w terminie 14 dni od dnia wystąpienia uzasadniającego wniesienie reklamacji.
3. Reklamacje można zgłaszać przez 7 dni w tygodniu.
4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w swej treści: Numer telefonu użytkownika, date 4 skorzystania z usługi, rodzaj i numer usługi, opis reklamacji.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu ze zgłaszającym reklamację celem uzupełnienia jej treści.
6. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane na bieżąco, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia przez Użytkownika.
7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
8. W przypadku kwestionowania sposobu rozpatrzenia reklamacji Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do sądu powszechnego 

§6. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Ewa SexTelefon.
2. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
3. Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe jedynie wyrażeniu zgody przez Użytkownika. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez wysłanie wiadomości SMS albo nawiązanie połączenia telefonicznego w celu skorzystania z Usługi.
4. Ewa SexTelefon przetwarza dane osobowe jedynie w celu realizacji usługi IVR/SMS CHAT, rozpatrywania składanych reklamacji, w zakresie wniosków i próśb kierowanych od Użytkownika.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolną decyzją Użytkownika. Jednakże podanie danych osobowych wskazanych jest niezbędne do świadczenia usługi.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Użytkownika opisanych w pkt 6 niniejszego paragrafu należy kierować pisemnie na adres biuro@ewasextelefon.pl
8. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są jego danymi osobowymi.
9. Administrator oświadcza, iż zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotową współpracujących na podstawie umowy.
10. Administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

§7. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkownika poprzez informacje na portalu w którym została zawarta umowa.
2. Organizator zastrzega, iż zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, przetwarzanie oraz opracowywanie tekstów i innych elementów utworów chronionych prawem autorskim m.in. zdjęć, utworów graficznych, uzyskanych w wyniku korzystanie z Usługi, zarówno w części jak i w całości bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
3. Wszelkie spory wynikające pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem będą rozstrzygać polubownie. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia, Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwości ogólnej.
4. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
5. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
6. Administrator Serwisu nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2020 r.

Ta strona używa plików cookie. Zapoznaj się z kilkoma informacjami na ten temat polityka plików cookie.